NagłówekNagłówek
Zapraszamy na wystawę

Meble barokowe i rokokowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
na której zobaczyć można meble barokowe i rokokowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Warto zwrócić uwagę, że wiele z nich nie było dotąd pokazywanych szerszej publiczności. Ekspozycja tworzy opowieść o ewolucji meblarstwa w okresie poprzedzającym rozwój baroku i u jego schyłek, kiedy styl ten przeradzał się w rokoko.
Na wystawie pokazane zostały zarówno duże gabarytowe kredensy, szafy i sekretery, jak również meble mniejsze sekretarzyki podróżne, szkatułki i kabinety.


Wystawa czynna do 31.10.2016
ze względów organizacyjnych wstęp na wystawę o godz. 14 i 15
21 sierpnia w niedzielę o godz. 15

zapraszamy na koncert plenerowy
Kwartetu Puzonowego HIBIKI Trombones
wstęp wolny
Zapraszamy do obejrzenia „Kolekcji Paderewskiego”
Nowa ekspozycja stała prezentuje sztukę wschodnią oraz pamiątki po Ignacym Janie Paderewskim ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Zapraszamy na letni pokaz koronek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Uzupełnienie zarówno kobiecego jak i męskiego ubioru stanowią tzw. akcesoria mody. Do tych ważnych drobiazgów zalicza się buciki, torebki, parasolki, wachlarze, chusteczki, rękawiczki, szale i wszelkiego rodzaju ozdoby i dekoracje stroju takie jak np. koronki.
Pałac w Otwocku Wielkim jest jedną z niewielu tak dobrze zachowanych na Mazowszu póżnobarokowych siedzib magnackich. Był dawną letnią siedzibą znamienitego warszawskiego rodu Bielińskich. Korpus główny powstał w latach 80. XVII wieku, a skrzydła dodano po jego rozbudowie w latach 40. XVIII wieku. Bryłę pałacu oraz bogatą dekorację rzeźbiarską przypisuje się wybitnemu architektowi Tylmanowi z Gameren. W 2 poł. XIX wieku pałac popadł w ruinę. Został ponownie przywrócony dawnej świetności po 2 wojnie światowej.
Wnętrzna BelwederskieSale Fre­sko­we: Trzy sale znaj­du­ją­ce się na pierw­szym pię­trze pa­ła­cu otwoc­kie­go w koń­cu XVII w oraz w po­ło­wie XVIII w ozdo­bio­no fre­ska­mi. Pier­wot­nie po­kry­to nimi za­rów­no ścia­ny, jak i su­fi­ty, a obec­nie z uwa­gi na XIX wiecz­ne znisz­cze­nia stro­pów za­cho­wa­ły się one je­dy­nie na ścia­nach Sali Mor­skiej, Ruin Rzym­skich oraz Sali Ho­ra­ce­go. Są je­dy­nym świa­dec­twem daw­nej de­ko­ra­cji i świet­no­ści pa­ła­cu, a sce­ny fi­gu­ral­ne o cha­rak­te­rze pro­gra­mu mo­ra­li­za­tor­skie­go w ostat­niej z sal, na­le­żą do naj­star­szych za­cho­wa­nych na Ma­zow­szu.
ParkPark przy­pa­ła­co­wy: Pa­łac otwoc­ki zbu­do­wa­ny zo­stał na sztucz­nej wy­spie oto­czo­nej ze wszyst­kich stron wo­dą. We­dług za­cho­wa­nych prze­ka­zów już w 1 poł. XVII wie­ku ota­cza­ły go roz­ło­ży­ste sta­re dę­by. Po jego prze­bu­do­wie w 1 poł. XVIII wie­ku za­czę­to świa­do­mie kształ­to­wać jego oto­cze­nie. W ten spo­sób po­wstał ty­po­wy dla pol­skich re­zy­den­cji układ z ure­gu­lo­wa­nym ogro­dem fran­cu­skim przy pa­ła­cu, na­tu­ra­li­stycz­nym an­giel­skim par­kiem poza wy­spą oraz w dal­szej czę­ści ze sta­ro­pol­ski­mi ale­ja­mi z lip, gra­bów i dę­bów.
DojazdDo­jazd do pa­ła­cu: Pa­łac w Otwoc­ku Wiel­kim le­ży w po­bli­żu War­sza­wy po pra­wej stro­nie Wi­sły i już w koń­cu XIX w ucho­dził za świet­ne miej­sce na let­nie eska­pa­dy. Naj­le­piej do­stać się do nas sa­mo­cho­dem, ja­dąc Wa­łem Mie­dze­szyń­skim dro­gą na Pu­ła­wy (nr 801) omi­ja­jąc Jó­ze­fów i Otwock, skrę­cić na ron­dzie w Otwoc­ku Ma­łym w pra­wo. Ale­ja li­po­wa do­pro­wa­dzi Pań­stwa do pa­ła­cu. Szcze­gó­ło­wy opis wraz z ma­pą do­jaz­du do na­sze­go mu­zeum, za­mie­ści­li­śmy w roz­wi­nię­ciu ar­ty­ku­łu.